skkeyboard_arrow_down

Máte záujem o priestor?

KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ/STREŠNÁ TERASA - VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Poskytovateľ, na základe osobitnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou Einpark Office, a. s., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 51 099 055 (ďalej len „Vlastník“) užíva nebytový priestor na 1. poschodí vrátane terasy užívaný ako konferenčná miestnosť (ďalej len „Konferenčná miestnosť“) a strešnú terasu situovanú na streche Budovy (ďalej len „Strešná terasa“) nachádzajúce sa v stavbe “Polyfunkčný objekt s podzemnou garážou“, súp. číslo: 3998, postavenej na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 5073/117, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2995 m2, a parc. reg. „C“ č. 5073/118, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2758 m2, v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava – m.č. Petržalka, okres Bratislava V, zapísanej na liste vlastníctva č. 3285 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor (ďalej iba „Budova“).

1.2 Priestory je Prijímateľ povinný užívať v súlade s VOP a prevádzkovým poriadkom Budovy, s ktorým sa Prijímateľ pred podpisom Zmluvy oboznámil a berie na vedomie že sa jeho vyhotovenie nachádza v priestore recepcie vo vestibule na prízemí Budovy (ďalej len „Prevádzkový poriadok“). V prípade akýchkoľvek rozporov medzi Zmluvou (vrátane VOP) a Prevádzkovým poriadkom majú ustanovenia Zmluvy (vrátane VOP) prednosť.

1.3 Okrem povinností Prijímateľa uvedených v Zmluve, je Prijímateľ povinný plniť povinnosti uvedené v týchto VOP. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, dodávatelia, klienti, zmluvní partneri, návštevníci a ďalšie osoby, ktorým Prijímateľ dovolil vstúpiť do Priestorov (ďalej len „Osoby Prijímateľa“) rovnako dodržiavali podmienky týchto VOP a Prevádzkového poriadku.

2. PREDMET A ÚČEL POSKYTOVANIA SLUŽIEB

2.1 Poskytovateľ v zmysle Zmluvy prenecháva Prijímateľovi do užívania za odplatu Konferenčnú miestnosť vrátane terasy situovanú na 1. poschodí (2. nadzemnom podlaží) Administratívnej budovy (ďalej iba „Terasa“) a/alebo Strešnú terasu nachádzajúcu sa na streche Budovy podľa dohody s Prijímateľom; (Konferenčná miestnosť, Terasa a Strešná terasa vrátane ich príslušenstva ďalej spolu iba „Priestory“). Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, Prijímateľ má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné priestory Budovy, t.j. vnútorné komunikačné priestory, výťahy, sociálne zariadenia, únikové schodiská a pod., ktoré nie sú Priestormi (ďalej iba „Spoločné priestory“), ak tým neobmedzí iných užívateľov, nájomcov, návštevníkov a verejnosť v Budove.

2.2 Poskytovateľ poskytuje Prijímateľovi nasledovné služby (podľa výberu z Priestorov uvedenom v Zmluve):

Priestory
a) užívanie Priestorov v rámci Povoleného užívania uvedeného v Zmluve.

Konferenčná miestnosť
a) upratovanie po Vrátení Priestorov,
b) dodávka studenej vody, vykurovania a chladenia,
c) odvod odpadových vôd,
d) využívanie wifi siete,
e) užívanie vybavenia Konferenčnej miestnosti vrátane audiovizuálnej techniky podľa Zmluvy.

Strešná terasa
a) upratovanie po Vrátení Priestorov,
b) dodávka studenej vody,
c) odvod odpadových vôd. 

Spoločné priestory
a) osvetlenie Spoločných priestorov,
b) upratovanie a údržba Spoločných priestorov,
c) stráženie Spoločných priestorov,
d) prevádzkovanie výťahov.

Poskytovateľ na požiadanie Prijímateľa môže poskytnúť spolu s prenechaním Priestorov aj iné služby ako napr. zabezpečenie služieb spojených s občerstvením, poskytnutie parkovacích služieb alebo iných služieb, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. (ďalej spolu iba „Služby“).

2.3 Prijímateľ sa zaväzuje užívať Konferenčnú miestnosť s Terasou a Strešnú terasu pre účely uvedené v Zmluve (ďalej iba „Povolené užívanie“). Prijímateľ nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa právo na zmenu Povoleného užívania.

3. DOBA UŽÍVANIA

3.1 Poskytovanie Služieb sa uzatvára na dobu určitú od dňa uvedeného v Zmluve a/alebo objednávke v zmysle Zmluvy ako deň začatia (ďalej iba „Deň začatia“) a hodiny uvedenej v Zmluve a/alebo objednávke ako hodiny začatia (ďalej iba „Moment začatia“) do dňa uvedeného v Zmluve a/alebo objednávke, ako deň skončenia (ďalej iba „Deň skončenia“) a hodiny uvedenej v Zmluve a/alebo objednávke ako hodiny skončenia (ďalej iba „Moment skončenia“); (ďalej spolu iba „Doba užívania“).

3.2 Odovzdanie Priestorov Prijímateľovi. Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa odovzdania Priestorov zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi vo vopred dohodnutom termíne, najneskôr však v Momente začatia (ďalej iba „Odovzdanie Priestorov“).

3.3 Vrátenie Priestorov Poskytovateľovi. Prijímateľ je povinný zahájiť proces odovzdania (vrátenia) Priestorov Poskytovateľovi vo vopred dohodnutom termíne - s dostatočným časovým predstihom pred Momentom skončenia s prihliadnutím na existenciu možných škôd vzniknutých počas Doby užívania.

3.4 Predĺženie. Moment skončenia (a teda aj Doba užívania) môže byť predĺžený výlučne za nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ požiada Poskytovateľa o predĺženie Momentu skončenia s dostatočným časovým predstihom, v súlade s Povoleným užívaním a s konkrétnym návrhom doby predĺženia, a
b) Poskytovateľ súhlasom povolí predmetné predĺženie uvedené v predchádzajúcom písm. a), a to minimálne 30 minút pred Momentom skončenia, a
c) medzi navrhovanou predĺženou Dobou užívania a ďalšou rezerváciou Priestorov bude minimálne 1-hodinová prestávka pre vykonanie všetkých prác a výkonov súvisiacich s prevádzkou poskytovania služieb v Priestoroch (ďalej iba „Predĺženie“).

3.5 V prípade Predĺženia je Prijímateľ povinný uhradiť sumu 150,- EUR vrátane DPH za každú začatú hodinu do 3 kalendárnych dní odo Dňa skončenia

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Okrem povinností Prijímateľa uvedených v Zmluve, je Prijímateľ povinný plniť tieto povinnosti:

4.1 Prijímateľ  ako aj Osoby Prijímateľ budú dodržiavať podmienky Prevádzkového poriadku. Poskytovateľ/Vlastník je podľa potreby oprávnený vykonať jednostranne úpravy Prevádzkového poriadku. Všetky nariadenia a pravidlá vzťahujúce sa k Budove, vrátane zmien Prevádzkového poriadku budú Prijímateľovi oznámené doručením e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy najneskôr v deň účinnosti zmeny alebo doplnenia Prevádzkového poriadku, čím sa stávajú prílohou a záväznou súčasťou Zmluvy. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi Zmluvou a Prevádzkovým poriadkom majú ustanovenia Zmluvy prednosť.

4.2 Prijímateľ je povinný najneskôr v Deň začatia disponovať všetkými živnostenskými oprávneniami a ostatnými povoleniami a súhlasmi potrebnými pre oprávnené prevádzkovanie všetkých činností v Priestoroch spadajúcich do Povoleného užívania (ďalej iba "Oprávnenie"), pričom všetky tieto Oprávnenia bude udržiavať v plnej platnosti a dodržiavať ich podmienky počas celej Doby užívania.

4.3 Prijímateľ sa zaväzuje:
4.3.1 nemeniť Povolené užívanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
4.3.2 užívať Priestory s náležitou starostlivosťou a v súlade so Zmluvou, VOP, Prevádzkovým poriadkom, právnymi predpismi, predpismi miestnej samosprávy, návodmi na použitie a primeranými a odôvodnenými pokynmi Poskytovateľa a Správcu.
4.3.3 užívať Priestory výlučne k Povolenému užívaniu, dodržiavať a neporušovať žiadne právne predpisy, podmienky a pravidlá, podľa ktorých je prevádzkovaná Budova.
4.3.4 neužívať Priestory spôsobom, ktorý by podľa odôvodneného posúdenia Poskytovateľa mohol nepriaznivo ovplyvniť (i) riadne a hospodárne poskytovanie akejkoľvek služby, ktorá je vyžadovaná voči ktorémukoľvek inému užívateľovi či nájomcovi Budovy (ii) užívanie Budovy ktorýmkoľvek iným užívateľom alebo nájomcom, alebo (iii) vzhľad Budovy.
4.3.5 okamžite oznámiť Poskytovateľovi výskyt akýchkoľvek škôd v Priestoroch.
4.3.6 neumiestňovať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa v Priestoroch a/alebo v Spoločných priestoroch akékoľvek predmety.
4.3.7 neumiestňovať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa v Spoločných priestoroch akékoľvek nápisy, informačné panely, reklamy, billboardy, atď. (ďalej iba „Označenia").
4.3.8 nespôsobovať akúkoľvek záťaž, prach, vibrácie alebo zápach vo vnútri alebo mimo Priestorov, ktoré môžu obťažovať ktoréhokoľvek nájomcu alebo užívateľa Budovy.
4.3.9 neupevňovať na steny a stropy Priestorov zariadenia alebo vybavenie, ani neumiestňovať na podlahu Priestorov záťaž, ktorá by mohla prekračovať 300 kilogramov na meter štvorcový a nesťahovať do Priestorov ani z nich nevysťahovať akékoľvek ďalšie ťažké vybavenie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.
4.3.10 nevykonávať v Priestoroch žiadne stavebné úpravy.
4.3.11 dodržiavať zákaz fajčenia v Budove a zabezpečiť, aby Osoby Prijímateľa fajčili výlučne v častiach, ktoré sú osobitne určené ako fajčiarske zóny.
4.3.12 neprenechať Priestory tretej osobe na užívanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
4.3.13 poučiť Osoby Prijímateľa s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo Zmluvy.
4.3.14 neprenechať Priestory tretej osobe na užívanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
4.3.15 dodržiavať zákaz donášania a/alebo požívania alkoholických nápojov (s výnimkou tých alkoholických nápojov, pre ktoré Poskytovateľ vopred udelil písomný súhlas) a iných omamných a návykových látok; a nevstupovať pod ich vplyvom do Budovy.
4.3.16 poskytovať jedlo a nápoje v Priestoroch len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
4.3.17 dodržiavať zákaz donášania strelných zbraní a zábavnej pyrotechniky do Budovy.
4.3.18 počínať si tak, aby nedochádzalo k žiadnemu poškodzovaniu životného prostredia. Prijímateľ sa zaväzuje:
4.3.19 upratať interiér Priestorov pred Vrátením Priestorov v rozsahu hrubej špiny a taktiež vždy, keď to odôvodnene vyžaduje Poskytovateľ.
4.3.20 nezasahovať do elektrickej inštalácie alebo akejkoľvek inej súvisiacej inštalácie alebo zariadenia Priestorov a Budovy a nepreťažovať elektrický systém.
4.3.21 udržiavať v Priestoroch v dobrom stave nasledujúce vybavenie: osvetlenie, dvere, závesy, hygienické zariadenia, audiovizuálnu techniku a mobiliár nachádzajúci sa v Priestorov.
4.3.22 uhradiť Poskytovateľovi náklady na všetky opravy, za ktoré Prijímateľ zodpovedá, v lehote stanovenej Poskytovateľom.
4.3.23 Prijímateľ je povinný po rozbití a/alebo prasknutí akéhokoľvek fasádneho skla, sklo okamžite zaistiť tak, aby bola zabezpečená všeobecná bezpečnosť a bezodkladne uvedenú skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi. Výmena skla bude vykonaná Poskytovateľom na náklady Prijímateľa v prípade, ak došlo k poškodeniu alebo rozbitiu fasádneho skla Prijímateľom a/alebo Osobami Prijímateľa.
4.3.24 využívať na Strešnej terase výlučne gril s elektrickým ohrevom.
4.3.25 v prípade prevádzkovania zdrojov hluku na Strešnej terase, dodržiavať všetky obmedzenia uložené príslušnými právnymi predpismi a predpismi miestnej samosprávy.

4.4 Zodpovednosť Prijímateľa
4.4.1 Prijímateľ zodpovedá za všetky prípadné škody na Budove a v Priestoroch, ktoré spôsobil Prijímateľ a/alebo Osoby Prijímateľa, a to bez ohľadu na zavinenie. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu na majetku Prijímateľa a/alebo Osôb Prijímateľa alebo majetku umiestnenom v Priestoroch alebo v Budove spôsobenú akoukoľvek treťou osobou, s výnimkou škody spôsobenej preukázateľne Poskytovateľom.
4.4.2 Prijímateľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia Osôb Prijímateľa a technických zariadení Prijímateľa pri užívaní Priestorov.
4.4.3 Prijímateľ plne zodpovedá za dodržiavanie povinností uvedených v Zmluve Osobami Prijímateľa.

4.5 Oznamovacia povinnosť Prijímateľa:
4.5.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi začatie akéhokoľvek (i) konkurzného konania na majetok Prijímateľa, (ii) exekučného konania na majetok Prijímateľa, (iii) likvidačného konania, (iv) reštrukturalizačného konania, a to najneskôr do dvoch (2) dní od ich začatia.
4.5.2 Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi nutnosť opráv, za ktoré Poskytovateľ zodpovedá a realizácia ktorých je v Priestoroch nevyhnutná.

4.6 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nie je Prijímateľ oprávnený započítať akékoľvek zo svojich pohľadávok voči Poskytovateľovi proti akejkoľvek pohľadávke Poskytovateľa voči Prijímateľovi.

4.7 Prijímateľ nemá právo zadržiavať a/alebo nezaplatiť akúkoľvek platbu podľa tejto Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov Prijímateľa voči Poskytovateľovi.

4.8 Prijímateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnou technológiou, finančnými prostriedkami ako aj dostatočným počtom svojich zamestnancov a iných poverených osôb a dodávateľov na riadne a včasné realizovanie Povoleného užívania, že je riadne oboznámený s podmienkami, v ktorých sa bude Povolené užívanie realizovať, riadne preskúmal a oboznámil sa s možnosťami a charakteristikami Budovy, získal a riadne preveril všetky potrebné informácie v súvislosti s Budovou a najmä sa presvedčil o stave a povahe Budovy a okolia, vrátane príjazdových ciest.

4.9 Prijímateľ je po podpise tejto Zmluvy oprávnený požiadať Poskytovateľa o zmenu poskytovaných Služieb a to zaslaním emailu kontaktnej osobe na strane Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ má právo upravený rozsah poskytovaných Služieb neposkytnúť.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Okrem ďalších práv a povinností Poskytovateľa uvedených v Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje plniť nasledovné:

5.1 Opravy

Všetky poškodenia Priestorov a Budovy alebo ich súčastí, príslušenstva a vybavenia zapríčinené alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek úkonu, opomenutia, nedbanlivosti alebo nevhodného správania zo strany Prijímateľa alebo Osôb Prijímateľa, alebo v dôsledku akéhokoľvek neplnenia povinností zo strany Prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, budú opravené na náklady Prijímateľa Poskytovateľom.

5.2 Poskytovanie médií a služieb
5.2.1 Poskytovateľ nezaručuje, že:
(a) akékoľvek média, vrátane dodávok elektrickej energie do Priestorov, a/alebo
(b) akékoľvek služby, ktoré majú byť podľa Zmluvy zabezpečované Poskytovateľom, budú zodpovedať prípadným neštandardným potrebám Prijímateľa alebo že nebudú po celú Dobu užívania nikdy prerušené. Prijímateľ súhlasí, že akákoľvek dodávka média môže byť prerušená alebo pozastavená z dôvodu
(i) nehody alebo
(ii) z iného dôvodu, za ktorý Poskytovateľ nie je zodpovedný (vyššia moc, okolnosť vylučujúca zodpovednosť), alebo
(iii) z dôvodu stavu núdze.
V prípade výpadku, poruchy alebo prerušenia takých dodávok teda nemá Prijímateľ nárok na náhradu škody voči Poskytovateľovi ani na zľavu z Ceny alebo právo obmedziť alebo odložiť platbu akýchkoľvek úhrad podľa Zmluvy.

5.2.2 Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne potrebnú dobu prerušiť alebo obmedziť akúkoľvek dodávku média a/alebo služby v prípade havarijného stavu, hrozby havarijného stavu, poškodenia majetku, zdravia alebo ohrozenia života.


5.3 Prevádzkové a konštrukčné zmeny v Budove
Poskytovateľ je počas Doby užívania oprávnený upravovať Budovu a rozširovať, obmedzovať a/alebo pozmeňovať usporiadanie alebo umiestnenie vchodov či priechodov, dverí a vstupov, chodieb, schodísk, toaliet alebo iných Spoločných priestorov Budovy, pričom všetky tieto činnosti môžu prebiehať v čase, keď Prijímateľ užíva Priestory. Prijímateľ nie je oprávnený proti vykonávaniu takýchto prác podávať akékoľvek námietky alebo, ak kogentné ustanovenia zákona neustanovujú inak, nárokovať si náhradu škody či ušlý zisk, nárokovať si akúkoľvek zľavu z Ceny.

5.4 Správca Budovy
5.4.1 Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Budovu spravuje správca Budovy (ďalej iba „Správca“), pričom tento je zodpovedný za vybrané administratívne a prevádzkové úlohy týkajúce sa Budovy.
5.4.2 Prijímateľ sa v odôvodnených prípadoch zaväzuje spolupracovať so Správcom a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby Správca mohol riadne plniť svoje povinnosti voči Prijímateľovi, Poskytovateľovi, ostatným užívateľom a nájomcom Budovy a orgánom verejnej správy.


5.5 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Prijímateľovi proti akejkoľvek pohľadávke Prijímateľa voči Poskytovateľovi bez súhlasu Prijímateľa.

5.6 Poskytovateľova povinnosť upratovať Konferenčnú miestnosť uvedená v ods. 1.3 Zmluvy je stanovená v rozsahu: vysávanie kobercov a podláh, odvoz a likvidácia odpadu charakteristického pre Povolené užívanie z nádob na to určených, utieranie voľných plôch stolov a parapetov od prachu. Poskytovateľova povinnosť upratať Strešnú terasu je stanovená v rozsahu: odvoz a likvidácia odpadu charakteristického pre Povolené užívanie z nádob na to určených. Všetky ostatné náklady spojené so znečistením Terasy sa zaväzuje znášať Prijímateľ.

5.7 V prípade, že sa zmení Doba užívania bez písomného súhlasu Poskytovateľa, je Poskytovateľ oprávnený účtovať poplatky navyše – okrem prípadu, že je za zmenu Doby užívania zodpovedný Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený účtovať daný poplatok až do výšky 200,- EUR za každú začatú hodinu.

5.8 Poskytovateľ ani Vlastník nie je povinný Priestory strážiť.

5.9 Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie vnesených vecí Osobami Prijímateľa do Priestorov.

6. VSTUP POSKYTOVATEĽA DO PRIESTOROV; FOTODOKUMENTÁCIA

6.1 Prijímateľ umožní Poskytovateľovi, zástupcom Poskytovateľa a/alebo Vlastníka, Správcovi, poskytovateľom médií, služieb a ďalším osobám zodpovedným za údržbu Priestorov a/alebo Budovy vykonať neodkladné revízie, údržby a opravy technických systémov a konštrukčných prvkov Budovy v Priestoroch (ďalej iba „Osoby oprávnené vstupovať do Priestorov“) v prípade havarijného stavu, hrozby havarijného stavu, poškodenia majetku, zdravia alebo ohrozenia života a za týmto účelom vstupovať do Priestorov bez predchádzajúceho oznámenia.

6.2 Poskytovateľ je oprávnený používať fotodokumentáciu vykonanú počas Doby užívania, ktorú Poskytovateľovi sprístupnil Prijímateľ (ďalej iba „Fotodokumentácia“) na marketingové a propagačné účely najmä, nie však výlučne, formou zverejnenia na svojich web stránkach, a tiež na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn), a to aj po skončení Zmluvy. Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi vecne, územne a časovo neobmedzený súhlas na používanie Fotodokumentácie. Prijímateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k Fotodokumentácii, resp. k jej časti je oprávnený udeliť licenciu a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tohto ustanovenia, a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu Fotodokumentácie. Ak sa preukáže uvedené vyhlásenie ako nepravdivé, je Prijímateľ povinný tieto vady na vlastné náklady bezodkladne odstrániť a nahradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla. Poskytovateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe, s čím Prijímateľ vyslovuje súhlas.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby (ďalej len „Cena“) na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia s uvedením čísla IČO Prijímateľa ako variabilného symbolu.

7.2 Faktúra za Služby bude vystavená zo strany Poskytovateľa v súlade s § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Prijímateľovi a zaslaná na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy pre účely fakturácie.

7.3 Každá platba podľa Zmluvy sa uskutoční v eurách, bezhotovostnou platbou na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve alebo na iný bankový účet, ktorý Poskytovateľ Prijímateľovi oznámi.

7.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Cenu vrátane Depozitu na účet Poskytovateľa v zmysle Zmluvy. Úhrady ostatných platieb v zmysle Zmluvy bude Prijímateľ uhrádzať na základe faktúry alebo výzvy a príslušnej lehoty splatnosti stanovenej pre takú platbu v Zmluve a ak lehota splatnosti nie je stanovená v Zmluve, v lehote splatnosti určenej vo faktúre alebo vo výzve.

7.5 Všetky platby podľa Zmluvy a VOP sa považujú za uhradené v deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Poskytovateľa.

7.6 Ak je Prijímateľ v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku, zaplatí Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 2 % (dve percentá) mesačne (ďalej len „Úrok z omeškania“).

7.7 Pokiaľ Poskytovateľ v každom jednotlivom prípade neurčí inak, použije Poskytovateľ každú Prijímateľovu platbu bez bližšieho určenia najprv k úhrade škody, zmluvnej pokuty, potom Úrokov z omeškania a až nakoniec istiny dlhu.

7.8 Ak nie je v Zmluve výslovne stanovené inak, všetky sumy uvedené v Zmluve sú uvedené bez DPH. Ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, ku všetkým sumám uvedeným v Zmluve, s výnimkou Depozitu a zmluvných pokút, sa pripočíta DPH podľa účinných právnych predpisov.

8. DEPOZIT

8.1 Depozit predstavuje peňažné prostriedky, slúžiace na zabezpečenie všetkých pohľadávok Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, VOP a ďalších úkonov uvedených v tomto článku (ďalej len „Depozit“).

8.2 Prijímateľ je povinný uhradiť Depozit do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu Zmluvy zo strany Prijímateľa, najneskôr však 1 kalendárny deň pred Dňom začatia. V opačnom prípade nie je Poskytovateľ povinný poskytovať Služby ani rezervovať Priestory pre Prijímateľa v rámci Doby užívania.

8.3 Poskytovateľ môže použiť Depozit na úhradu akéhokoľvek záväzku, ktorý Prijímateľovi vznikne voči Poskytovateľovi (i) podľa Zmluvy alebo (ii) podľa inej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami a súvisiacej s užívaním Priestorov alebo (iii) v zmysle platných právnych predpisov. Právo Poskytovateľa na priamu úhradu takéhoto záväzku zo strany Prijímateľa, bez použitia Depozitu, ostáva nedotknuté. Poskytovateľ je oprávnený so sumou Depozitu (jeho časti) jednostranne započítať akýkoľvek záväzok Prijímateľa voči Poskytovateľovi vzniknutý podľa tohto odseku.

8.4 Ak Prijímateľ nesplní včas svoje záväzky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou alebo ich splní iba čiastočne, je Poskytovateľ oprávnený (nie však povinný) uspokojiť svoju takto vzniknutú pohľadávku vrátane jej príslušenstva zo zloženého Depozitu, a to do výšky nesplneného záväzku Prijímateľa. Použitie Depozitu (jeho časti) ako aj termín, ku ktorému došlo k takémuto použitiu Depozitu, oznámi Poskytovateľ Prijímateľovi.

8.5 Prijímateľ nemá nárok na úhradu úrokov z Depozitu.

8.6 Poskytovateľ je povinný vrátiť Prijímateľovi Depozit (alebo jeho časť) vo výške v akej vznikne Prijímateľovi právo na jeho vyplatenie po zohľadnení ostatných ustanovení Zmluvy (najmä ale nie výlučne krátenie Depozitu v dôsledku porušenia záväzkov Prijímateľa vzniknutých podľa Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou) a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nasledujúceho po dni Vrátenia Priestorov. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi číslo účtu, na ktorý sa má Depozit alebo jeho zostatok poukázať.

8.7 Každá platba Depozitu sa uskutoční v eurách, prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet pre Depozit uvedený v Zmluve alebo na iný účet, ktorý Poskytovateľ Prijímateľovi oznámi.

8.8 V prípade, že si Zmluvné strany nedohodli na zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa Depozit, ustanovenia v týchto VOP týkajúce sa Depozitu sa neuplatnia.

9. POSTÚPENIE

9.1 Postúpenie a prevod práv Poskytovateľom
9.1.1 Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy akejkoľvek tretej osobe alebo ich na túto osobu previesť bez predchádzajúceho súhlasu Prijímateľa. Ak sa podľa príslušných právnych predpisov súhlas Prijímateľa vyžaduje, Prijímateľ nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy taký súhlas s prevodom práv a povinností udeľuje.
9.1.2 Poskytovateľ je ďalej oprávnený úplne alebo čiastočne založiť či inak zaťažiť svoje práva/nároky vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä pohľadávky z Ceny a/alebo iných platieb podľa Zmluvy, v prospech tretej osoby bez súhlasu Prijímateľa.


9.2 Postúpenie a prevod práv Prijímateľom
9.2.1 Prijímateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa pre každý jednotlivý prípad nepostúpi ani inak neprevedie svoje práva ani neprenesie svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (či už zmluvne, zo zákona alebo inak), nezaloží ani nezaťaží svoje práva/nároky zo Zmluvy, a to úplne ani čiastočne.

10. PORUŠENIA ZMLUVY

10.1 Každá z nižšie uvedených situácií predstavuje prípad porušenia Zmluvy Prijímateľom (ďalej iba „Prípad porušenia“):
a) ak Prijímateľ užíva Priestory k inému než Povolenému užívaniu,
b) ak Prijímateľ poruší alebo je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek zo svojich peňažných záväzkov,
c) ak Prijímateľ spôsobí v Priestoroch a/alebo Budove či na ich zariadení podstatnú škodu a túto škodu v primeranej lehote určenej Poskytovateľom v celosti nenahradí, pričom za podstatnú škodu sa za každých okolností považuje škoda vo výške 800,- EUR a viac,
d) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 2 Zmluvy zotrváva v Priestoroch a neoprávnene predlžuje Dobu užívania,
e) ak Prijímateľ poruší ktorúkoľvek inú zo svojich povinností podľa Zmluvy a/alebo VOP.

11. ZMLUVNÉ POKUTY

11.1 Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť si voči Prijímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé porušenie podľa čl. 10 ods. 10.1 písm. a) VOP.

11.2 Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť si voči Prijímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- za každý deň omeškania, ak Prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa čl. 10 ods. 10.1 písm. b) VOP.

11.3 Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť si voči Prijímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- za každý deň omeškania, ak Prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa čl. 10 ods. 10.1 písm. c) VOP.

11.4 Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť si voči Prijímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každú začatú hodinu, ak Prijímateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa čl. 10 ods. 10.1 písm. d) VOP.

11.5 Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, uplatniť si voči Prijímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každé porušenie podľa čl. 10 ods. 10.1 písm. e) VOP.

11.6 Nárok Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nevylučuje právo na náhradu škody Poskytovateľa v plnom rozsahu.

12. UKONČENIE ZMLUVY

12.1 Zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) dohodou o ukončení medzi Zmluvnými stranami,
b) odstúpením od Zmluvy zo strany Prijímateľa,
c) odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa,
d) splnením Zmluvy.


12.2 Prijímateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu odstúpením od Zmluvy výlučne z nasledujúcich dôvodov:
a) Priestory sa bez Prijímateľovho zavinenia stanú úplne nevyhovujúcimi pre Povolené užívanie, čo Zmluvné strany zhodne vyhlásia v rámci procesu Odovzdania Priestorov,
b) Poskytovateľ opakovane preukázane podstatne porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a toto porušenie nenapraví ani v primeranej lehote s minimálnou dĺžkou desať (10) dní po doručení upozornenia Prijímateľa. Prijímateľ je povinný oznámiť existenciu skutočností podľa tohto písm. b) Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy sa Prijímateľ o existencii skutočností mohol dozvedieť;
c) Kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy.


12.3 Poskytovateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu odstúpením od Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:
a) Prijímateľ a/alebo Osoby Prijímateľa užívajú Priestory v rozpore so Zmluvou.
b) Prijímateľ a/alebo Osoby Prijímateľa hrubo porušujú pokoj alebo poriadok.
c) Prijímateľ má voči Poskytovateľovi neuhradené splatné záväzky.
d) Služby boli vedome rezervované uvedením zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií.
e) Prijímateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a toto porušenie nenapraví ani v primeranej lehote s minimálnou dĺžkou desať (10) dní po doručení upozornenia Poskytovateľa.
f) Priestory sa bez Prijímateľovho zavinenia stanú úplne nevyhovujúcimi pre Povolené užívanie.
g) Vyskytli sa objektívne prekážky v spôsobilosti Poskytovateľa poskytnúť Služby (napr. vyššia moc), ktoré spôsobujú nemožnosť plnenia Zmluvy.


12.4 V prípadoch uvedených v bode 12.2 písm. c), 12.3 písm. a) – e) je Prijímateľ povinný uhradiť storno-poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny Služieb.

12.5 Storno-poplatkom sa rozumie nárok Poskytovateľa na úhradu Ceny Služieb alebo jej neuhradenej časti. Storno-poplatok je splatný po jeho uplatnení zo strany Poskytovateľa v ním stanovenej lehote.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na povinnosti Prijímateľa stanovené v článku 11.

12.7 V prípade, že je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté poskytovanie Služieb podľa Zmluvy prostredníctvom objednávok, je možné odstúpiť aj výhradne v časti konkrétnej objednávky. Ustanovenia tohto článku sa použijú primerane.

13. VRÁTENIE PRIESTOROV POSKYTOVATEĽOVI

13.1 Najneskôr (i) k Momentu skončenia, ak poskytovanie Služieb zanikne uplynutím Doby užívania, alebo (ii) do dvoch (2) hodín od zániku poskytovania Služieb, ak Zmluva zanikne z dôvodu odstúpenia od Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak Poskytovateľ neurčí dlhšiu lehotu:
a) je Prijímateľ povinný odstrániť z Priestorov všetky svoje hnuteľné veci a/alebo hnuteľné veci ním/Osobami Prijímateľa do Priestorov vnesené, a
b) je Prijímateľ povinný vrátiť Priestory Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou (ďalej iba „Vrátenie Priestorov“).


13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že hnuteľné veci nachádzajúce sa v Priestoroch po Vrátení Priestorov sa zaplatením sumy 20,- EUR na účet Prijímateľa (resp. započítaním tejto sumy) stanú na základe kúpy majetkom Poskytovateľa. Prijímateľ prehlasuje, že uvedená kúpna cena za prípadné hnuteľné veci je primeraná.

13.3 V prípade, že Poskytovateľ po Vrátení Priestorov zistí akékoľvek vady a poškodenia na/v Priestoroch, oznámi Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v záhlaví Zmluvy zoznam vád, ktoré budú odstránené na náklady Prijímateľa. Následne je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, ktoré súvisia s predmetným odstránením vady a poškodenia na/v Priestoroch, a to v lehote určenej Poskytovateľom.

13.4 Po Vrátení Priestorov je Vlastník a/alebo Poskytovateľ oprávnený bez obmedzenia vstúpiť do Priestorov.

14. KOMUNIKÁCIA

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budú komunikovať emailom alebo iným elektronickým prostriedkom vo všetkých prípadoch predpokladaných a/alebo súvisiacich s touto Zmluvou prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v záhlaví Zmluvy, s výnimkou prípadov uvedených v ods. 14.2 VOP.

14.2 Komunikácia výhradne prostredníctvom e-mailu alebo iného elektronického prostriedku je neprípustná v prípadoch, pre ktoré príslušné právne predpisy a/alebo Zmluva (vrátane VOP) vyžadujú písomnú formu. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho emailová adresa a telefónne číslo uvedené v Zmluve, prípadne oznámené Poskytovateľovi podľa ods. 14.4 tohto článku, boli funkčné a aktuálne.

14.3 Všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, pripomienky či námietky (ďalej len „Oznámenie“) musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia byť adresátovi doručené spôsobmi prípustnými podľa Zmluvy, a to elektronicky, osobne, kuriérskou službou alebo doporučenou poštou. Oznámenie sa považuje na základe tejto Zmluvy za riadne doručené ak:
a) bolo zaslané elektronicky, prijatím potvrdenia adresáta o doručení Oznámenia, najneskôr na tretí (3.) deň odo dňa odoslania Oznámenia, alebo
b) bolo podané osobne alebo odoslané kuriérskou službou, odovzdaním Oznámenia zamestnancovi či inému oprávnenému zástupcovi adresáta alebo podpísaným potvrdením o prijatí Oznámenia zamestnancom či iným oprávneným zástupcom adresáta, prípadne odmietnutím prevzatia Oznámenia zamestnancom či iným oprávneným zástupcom adresáta, alebo
c) bolo zaslané doporučenou poštou, siedmym (7) dňom nasledujúcim po dni odoslania poštou.

Ak niektorá zo Zmluvných strán využije viac než jeden z vyššie uvedených a súčasne prípustných spôsobov doručovania, platí, že adresát obdržal príslušné Oznámenie v ten z dní doručenia, ktorý nastal skôr. Bez ohľadu na vyššie uvedené, tento článok sa neuplatňuje na doručovanie daňových dokladov.

14.4 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu kontaktných údajov bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní po takejto zmene. Akákoľvek zmena kontaktných údajov bude považovaná za oznámenú iba ak je vykonaná v súlade so Zmluvou, inak je možné doručovať Prijímateľovi na pôvodné kontaktné údaje s účinkami doručenia.

15. DÔVERNÉ INFORMÁCIE

15.1 Prijímateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách, skutočnostiach a údajoch, ktoré sú uvedené v Zmluve, jej dodatkoch a /alebo prílohách, alebo ktoré sa Prijímateľ dozvedel v súvislosti so Zmluvou a ich plnením (ďalej iba „Dôverné informácie“), ibaže by zo Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Prijímateľa podľa tohto ustanovenia nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Prijímateľa, audítori alebo právni poradcovia Prijímateľa, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe právnych predpisov.

15.2 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách v zmysle predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na:
a) informácie, ktoré sa stanú v deň uzavretia alebo po uzavretí Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po ich uzavretí získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
b) prípady, kedy na základe aktuálnych právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Prijímateľ poskytnúť Dôverné informácie. V takomto prípade je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa o vzniku jeho povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
c) prípady poskytnutia Dôverných informácií odborným poradcom Prijímateľa, osobám, ktoré majú voči Prijímateľovi postavenie ovládajúcej alebo ovládanej osoby, bankám poskytujúcim financovanie;
d) použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv.


15.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať s neverejnými informáciami v Zmluve ako s dôvernými a nezverejniť ani nesprístupniť žiadne takéto informácie bez predchádzajúceho súhlasu Prijímateľa, ibaže by bolo takéto zverejnenie vyžadované právnymi predpismi; v takom prípade Poskytovateľ zverejnenie Prijímateľovi bezodkladne oznámi. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Poskytovateľ oprávnený poskytovať bez predchádzajúceho súhlasu Prijímateľa všetky informácie vyplývajúce zo Zmluvy ktorémukoľvek zo zmluvných partnerov viazaných povinnosťou mlčanlivosti.

16. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

16.1 Prijímateľ vyhlasuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy podrobne oboznámil s vyhlásením Poskytovateľa o spracovaní osobných údajov v súvislosti s uzatvorením a plnením Zmluvy (ďalej iba „Informácie o spracúvaní osobných údajov“). Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke https://einparkoffices.sk/previewfile/informacie_o_spracovani_osobnych_udajov.pdf a môžu byť Poskytovateľom priebežne aktualizované. Prijímateľ vyhlasuje, že Informáciám o spracúvaní osobných údajov rozumie, a že ohľadom nich nemá žiadne výhrady. Ak Prijímateľ poskytol alebo v rámci plnenia Zmluvy poskytne Poskytovateľovi osobné údaje členov orgánov spoločnosti, zamestnancov, zmluvných partnerov a/alebo iných kontaktných osôb, zaväzuje sa tieto osoby oboznámiť s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

16.2 Prijímateľ ďalej vyhlasuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy podrobne oboznámil s vyhlásením Správcu o spracovaní osobných údajov v súvislosti so snímaním Priestorov kamerovým priestorom (ďalej iba „Informácie o spracúvaní osobných údajov Správcom“). Informácie o spracúvaní osobných údajov Správcom sú dostupné na internetovej stránke https://akzinfra.sk/wp-content/uploads/2020/11/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-kamerovy-system-verejnost-akz.pdf a môžu byť Správcom priebežne aktualizované. Prijímateľ vyhlasuje, že Informáciám o spracúvaní osobných údajov rozumie, a že ohľadom nich nemá žiadne výhrady.

Developer

CORWIN je tím špecialistov - inžinierov, architektov, projektových manažérov, technikov a iných expertov, ktorí zdieľajú spoločný cieľ - pozitívne a zodpovedne rozvíjať mesto s dôrazom na kvalitu priestoru a ľudského života.

02/5441 6007 - 6009

corwin@corwin.sk

CORWIN SK, a.s.

Námestie Mateja Korvína

811 07 Bratislava 1